Algemene voorwaarden

Ilona Suurs Versie 2020

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@ilonasuurs.nl
U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06 28623820

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 01: Definities
Artikel 02: Toepasselijkheid
Artikel 03: Aanbiedingen en offertes
Artikel 04: De overeenkomst
Artikel 05: Annulering
Artikel 06: (coaching) gesprekken
Artikel 07: Trainingen en geheimhouding
Artikel 08: Tarieven
Artikel 09: Betaling en incassokosten
Artikel 10: Conformiteit en garanties
Artikel 11: Levering en uitvoering opdracht
Artikel 12: Wijzigen opdracht en meerwerk
Artikel 13: Klachtenregeling
Artikel 14: Intellectueel eigendom
Artikel 15: Aansprakelijkheid
Artikel 16: Overmacht
Artikel 17: Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door Ilona Suurs.
 2. Ilona Suurs: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Ilona Suurs, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75950170 en gevestigd te (1382 ND) Weesp aan de Jan van Beverenstraat 8.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Ilona Suurs.
 4. Klant: de ondernemer of consument die een samenwerking aangaat met Ilona Suurs of degene die een dienst en/of product afneemt.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ilona Suurs georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Ilona Suurs gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Account: Identificatie van de gebruiker die hem toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de Website. Aan een Account zijn een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord gekoppeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ilona Suurs en op elke tot stand gekomen overeenkomst -op afstand- tussen Ilona Suurs en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ilona Suurs zijn in te zien en zij op verzoek van de klant -langs elektronische weg- zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De klant kan op een eenvoudige manier de algemene voorwaarden opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Ilona Suurs.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Ilona Suurs gemaakte aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er zelf voor om een product en/of dienst af te nemen.
 2. Offertes die specifiek worden opgesteld en verstuurd worden naar een (toekomstige) klant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Een aanbod geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
 4. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbieding. Ilona Suurs mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 6. Alle afbeeldingen die getoond worden op onder andere de website van Ilona Suurs zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ilona Suurs niet.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de aanbieding, betaling van het bedrag, ondertekening van de overeenkomst of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ilona Suurs onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ilona Suurs passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Ilona Suurs daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Ilona Suurs kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ilona Suurs op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien Ilona Suurs zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Annulering

 1. Bij de aankoop van een online training, product en/of dienst heeft een klant geen recht op annulering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt
 2. Indien schriftelijk overeengekomen wordt dat een klant kan annuleren en de klant maakt gebruik van dit recht dan blijft de klant gehouden aan zijn betalingsverplichting. Wel gelden de volgende voorwaarden:
 3. Tot 3 maanden voor de overeengekomen uitvoeringsdatum kan de klant kosteloos annuleren.
 4. Indien de klant tot 2 maanden voor de overeengekomen uitvoeringsdatum de opdracht annuleert dient de klant minimaal 30% van de overeengekomen prijs te voldoen.
 5. Indien de klant tot 1 maand voor de overeengekomen uitvoeringsdatum de opdracht annuleert dient de klant minimaal 50% van de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. Indien de klant korter dan 1 maand voor de overeengekomen uitvoeringsdatum annuleert dient de klant 100% van de overeengekomen prijs te voldoen.
 7. Voor producten en/of diensten die op maat gemaakt dienen te worden of op maat samengesteld worden geldt het herroepingsrecht niet.

Artikel 6. (coaching) gesprekken

 1. Ilona Suurs biedt tevens diverse coaching gesprekken aan en deze kunnen onderdeel zijn van een online programma. Zelf moet de klant ervoor zorgen dat er -naast het programma- voldoende tijd gereserveerd wordt voor de uitvoering van diverse opdrachten. De resultaten van de klant zijn immers grotendeels afhankelijk van de eigen inspanningen van de klant.
 2. Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail afgezegd te worden. Indien een afspraak korter dan 24 uur wordt afgezegd is de klant de kosten voor het gesprek verschuldigd of vervalt één coaching gesprek van de klant.
 3. Ilona Suurs behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten of te annuleren, wel zal zij dit in overleg met de klant doen.

Artikel 7. Trainingen en geheimhouding

 1. Ilona Suurs behoudt zich het recht om coaching, training en/of workshops met een langere looptijd dan één jaar -tussentijds- te annuleren. Ilona Suurs zal een -tussentijdse- annulering zo spoedig mogelijk mededelen en het niet geleverde deel restitueren.  Tevens heeft Ilona Suurs het recht om een klant te weigeren.
 2. Ilona Suurs is gerechtigd om beeldmateriaal te maken van de training, coaching en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden. Mocht een klant hier bezwaar tegen hebben dan dient de klant dit schriftelijk mede te delen aan Ilona Suurs. Ilona Suurs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beeldmateriaal dat gedeeld wordt indien een klant en/of aanwezige geen bezwaar heeft ingediend.
 3. Beiden partijen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen er besproken is tijdens de coaching gesprekken, trainingen en/of opdrachten. De geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst. Deze bepaling mag enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op een van de partijen rust om de informatie openbaar te maken.
 4. Ilona Suurs bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist worden.

Artikel 8. Tarieven

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Ilona Suurs niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
 4. Ilona Suurs kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

Artikel 9. Betaling en incassokosten.

 1. De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Tevens biedt Ilona Suurs de mogelijkheid aan om de facturen direct online te betalen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ilona Suurs te melden.
 3. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering en aanmaning van rechtswege in verzuim en is Ilona Suurs gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
 5. 15% over de eerste € 2.500;
 6. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 7. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 8. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 9. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 10. De volledige vordering van Ilona Suurs op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
 11. Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.
 12. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
 13. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

Artikel 10. Conformiteit en garantie

 1. Ilona Suurs staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Ondanks dat Ilona Suurs hiervoor instaat, kunnen ze dit niet garanderen daar diverse producten en/of diensten door derden geleverd worden.
 2. De klant moet een product onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. Klant moet eventuele zichtbare gebreken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Ilona Suurs mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving -eventueel inclusief een foto- van het gebrek bevatten.
 4. Deze garantie geldt niet wanneer klant het geleverde verkeerd gebruikt, niet op de juiste manier onderhoudt en/of de geleverde producten bewerkt. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Ilona Suurs niets aan kan doen.

Artikel 11. Levering en uitvoering opdracht

 1. Ilona Suurs zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten.
 2. Ilona Suurs verklaart dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de klant zoveel mogelijk in acht genomen worden.
 3. Ilona Suurs zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van een goede trainer uit te voeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. Zij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat.
 4. Ilona Suurs zal de geaccepteerde bestellingen van goederen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 2 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 5. Klant zorgt dat hij tijdig alle informatie en/of materialen aan Ilona Suurs verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Ilona Suurs om de opdracht uit te voeren.
 6. Als klant de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag Ilona Suurs de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Ilona Suurs is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Ilona Suurs is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 7. In geval van ontbinding conform lid 4 zal Ilona Suurs het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12. Wijziging opdracht en meerwerk

 1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt.
 2. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 3. Ilona Suurs kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. Ilona Suurs zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 4. Ilona Suurs mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Ilona Suurs beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ilona Suurs via info@ilonasuurs.nl.
 3. Bij Ilona Suurs ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ilona Suurs binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Ilona Suurs in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Ilona Suurs behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ilona Suurs.
 3. Alles dat Ilona Suurs levert, blijft eigendom van Ilona Suurs totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 4. Als Ilona Suurs zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Ilona Suurs om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Ilona Suurs deze terug kan nemen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Ilona Suurs is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een (ernstige) tekortkoming van Ilona Suurs.
 2. Ilona Suurs is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.
 3. Indien Ilona Suurs aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
 4. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Ilona Suurs minus de eigen risico.
 5. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

Artikel 16. Overmacht

 1. Ilona Suurs hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Ilona Suurs geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook ander. Wel wordt geprobeerd om tot een passende oplossing te komen.

Artikel 17. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.